بعد از اولین کار مرتبط با اقتصاد سنجی فضایی توسط انسلين  (۱۹۸۸) و کیس  (۱۹۹۱)، این شاخه از اقتصادسنجی توسط الهورست  (۲۰۰۳) و بالتاجی و دیگران   (۲۰۰۷) توسعه بیشتری یافت و در ادامه طرز استفاده و کار کرد این الگوها در مطالعات تجربی برای نخستین بار توسط انسلین و دیگران (۲۰۰۸) و الهورست (۲۰۱۴) ارائه شد که این کار در اشاعه استفاده از روش‌های پانل فضایی در مطالعات تجربی سهم بسزایی داشت هرچند کمبود نرم افزارهای کاربردی به منظور تخمین و برآورد ضرایب از موانع استفاده از این الگوها تاکنون بوده است (میلو و پیرس ، ۲۰۱۲). در ادامه تحولات اقتصادسنجی فضایی، بالتاجي و دیگران (۲۰۱۲) ساختار پیش بینی در الگوهای پائل فضایی را برای نخستین بار تشریح نمودند؛ این در حالی است که پیش از این بالتاجی و دیگران (۲۰۰۷) چارچوب پائل فضایی باوجود همبستگی سریالی در باقی مانده جملات اخلال را بسط داده بودند. نکته مهمی که در الگوهای فضایی می‌توان به آن اشاره کرد این است که این الگوها قابلیت تبدیل به الگوهای همبستگی فضا- زمان الهورست (۲۰۰۸) و الگوهای پائل پویای فضایی ارائه شده توسط لی و یو  (۲۰۱۰) را نیز دارد که در همة این الگوها همبستگی فضایی و سریالی به صورت مشترک مدل سازی شده اند. در ادامه تحولات الگوهای قضایی، برای نخستین بار تصریح کلی از الگوهای قضایی شامل وقفه‌های فضایی، همبستگی فضایی و سریالی جملات اخلال با وجود اثرات فردی مورد بررسی قرار گرفت؛ زیرا وقتی که در مطالعات تجربی پیشین از داده‌های پانل فضایی استفاده می‌شد این گونه به نظر می‌رسید که به دلیل تمرکز بر ساختارهای فضایی محدود و در نتیجه نادیده گرفتن بسیاری از ساختارهای دیگر از جمله همبستگی سریالی، نتایج این بررسی‌ها با نقص جدی روبه‌رو می‌باشند (لى و يو، ۲۰۱۲). در مطالعات پیشین به دلیل نادیده گرفتن همبستگی سریالی و یا بخش‌های دیگری از ساختارهای فضایی از شبیه سازی مونت کارلو  استفاده می‌شد و در نهایت در این مطالعات رویکرد عام به خاص  را پیشنهاد می‌کردند (ميلو ، ۲۰۱۴).

 

در این  شرکت برآورد انواع مدلهای مختلف فضایی آموزش داده می شود:

از مدلهای فضایی می شود به مدلهای زیر اشاره کرد:

 

Spatial Panel Regression Econometric Models: Stata Module

Toolkit

      Generalized Spatial Panel 2SLS Regression

    Generalized Spatial Panel Autoregressive 2SLS Regression

  Spatial Panel Autoregressive Generalized Least Squares

Regression

  Spatial Panel Autoregressive Generalized Method of Moments

Regression

   (m-STAR) Spatial Lag Panel Models

 (m-STAR) Spatial Durbin Panel Models

  (m-STAR) Spatial Durbin Multiplicative Heteroscedasticity

Panel Models

  (m-STAR) Spatial Lag Multiplicative Heteroscedasticity Panel

Models

    Spatial Panel Han-Philips Linear Dynamic Regression: Lag &

Durbin Models

    Spatial Panel Arellano-Bond Linear Dynamic Regression: Lag &

Durbin Models

   Spatial Panel Fixed Effects Regression: Lag & Durbin Models

    Spatial Panel Random Effects Regression: Lag & Durbin Models

    MLE Spatial AutoCorrelation Panel Regression (SAC)

   MLE Spatial Lag Panel Regression (SAR)

   MLE Spatial Durbin Panel Regression (SDM)

   MLE Spatial Error Panel Regression (SEM)