آموزش و محاسبه کارایی پویا و در طی چند مرحله و زمان

آموزش و محاسبه بهره وری با شاخص مالم کوئیست

 محاسبه بازدهی با بازدهی ثابت و متغیر

با deap تقویت شده

  • DEA و محاسبه کارایی:

در این مطالعه برای برآورد کارایی از روش تحلیل فراگیر داده ها و مدل مبتنی بر نهاده با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس استفاده شده است.

روش تحلیل فراگیر داده ها یک روش برنامه یزی خطی ناپارامتری است که تابع تولید مرزی را برآورد می نماید.تابع تولید مرزی ، حداکثر ممکن محصولی است که از مقادیر مشخصی از عوامل تولید به دست می آید و اولین بار توسط فارل مطرح گردید.

این روش دارای مزیت هایی نسبت به سایر روش های اندازه گیری کارایی می باشد اولا اینکه می تواند حالت چند نهاده و چند برونداد را حل و فصل نماید.که این ویژگی جهت اندازه گیری کارایی بیمارستان ها که مجموعه ای از نهاده ها را برای تولید مجموعه ای از ستانده ها به کار می گیرند مفید و مناسب است.

ثانیا این روش، کارایی یک بیمارستان را نسبت به سایر بیمارستان ها در نمونه اندازه گیری می نماید که این ویژگی به شناسایی بیمارستان های کارا کمک می نماید.

این متد تکنیکی است که از برنامه ریزی خطی استفاده می نماید و در آن کارایی توسط یک سری بهینه سازی ها به صورت مجزا برای هر سازمان محاسبه می گردد. به طورکلی تخمین توابع تولید یکسان یا تخمین تولید مرزی به عنوان شاخص استاندارد مقایسه، شیوه اندازه گیری کارایی در تحلیل فراگیر  داده ها می باشد. در این مدل سازمان هایی که در مقایسه با سازمان های دیگر با حداقل هزینه ، حداکثر ستانده را ارائه میدهند (سازمان های کارا)، بر روی تابع تولید یکسان قرار می گیرند و برای آنها میزان کارایی صد در صد فرض می شود. برای تحلیل فراگیر داده ها در تخمین تابع تولید یکسان به پیش فرض خاصی در مورد شکل تابع نیاز نیست. در این محاسبه فرض بر این است که تمام سازمان ها رو و یا بالای منحنی تابع تولید یکسان قرار دارند.

اندازه گیری کارایی در تحلیل فراگیر داده ها می تواند مبتنی بر محصول (حداکثر محصول در یک سطح معین از منابع) یا مبتنی بر نهاده (حداقل سازی نهاده در یک سطح مشخص از محصول) انجام شود. اگر هدف حداکثرسازی محصول باشد مدل زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

و اگر هدف حداقل کردن نهاده باشد از مدل زیر استفاده می شود:

در روش تحلیل فراگیر داده ها برای هر یک از سازمان های غیرکارا، یک سازمان کارا یا ترکیبی از دو یا چند سازمان کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می گردند.از آنجایی که این سازمان مرکب(ترکیب دو یا چند سازمان کارا) ضرورتا وجود خارجی ندارند، به عنوان یک سازمان مرجع برای سازمان غیر کارا، می تواند یک سازمان واقعی ، یا در حالت کلی یک سازمان مجازی باشد.بنابراین یکی از مزایای تحلیل فراگیر داده ها، یافتن بهترین سازمان مجازی کارا برای هر سازمان واقعی (چه کارا و چه غیر کارا) می باشد.چنانچه سازمانی کارا باشد، مجموعه مرجع آن (سازمان مجازی کارا) خود این سازمان خواهد بود. θ در این مدل معیار کارایی فنی نهاده است که مقادیر صفر تا یک را اختیار می کند. اگر θ معادل یک باشد، یعنی بیمارستان ها بر روی مرز تولید قرار دارند و کارا هستند.اگر صفر باشد کامل ناکارآمد و در صورتی که بین صفر و یک باشد در برخی موارد ناکارآمد محسوب می شود.

 

  • محاسبه بهره وری و شاخص مالم کوئیست:

شاخص بهره وري مالم کوئیست به دو جزء کارآیی تکنولوژیکی و کارآیی فنی تفکیک میگردد. کارآیی تکنولوژیکی به معناي سرمایه گذاري در عوامل تولید و افزایش یا کاهش مقادیر آنها به منظور افزایش محصولات با نسبتی بالاتر از قبل میباشد.  به عبارت دیگر تولید همین مقدار محصول با استفاده از نهاده هاي کمتر، نشان از تکنولوژي برتر دارد. کارآیی فنی نشان دهنده ی میزان توانایی یک بنگاه براي حداکثرسازي میزان تولید با توجه به منابع و عوامل تولید مشخص شده است. به عبارت دیگر تغییرات بهره وري، حاصل تغییرات ایجاد شده در هر دو کارآیی (تکنولوژیکی و فنی) است.

تغییرات تکنولوژیکی * تغییرات کارایی مقیاس *تغییرات کارایی مدیریتی= تغییرات بهره وری کل

تغیییرات بهره وری کل بر اساس شاخص مالم کوئیست معرفی گردید. شاخص مالم کوئیست نیز با استفاده از توابع مسافت تعریف می شود.به طوری که تابع مسافت عامل تولید،تکنولوژی تولید را به وسیله حداقل سازی بردار عامل تولید و با در نظر گرفتن بردار محصول داده شده ،مشخص می نماید و تابع مسافت محصول به مسئله بهینه یابی با حداکثر سازی بردار محصول بر اساس بردار عامل تولید داده شده، توجه میکند.

 چنانچه میزان شاخص مالم کوئیست بر مبناي حداقل سازي عوامل تولید، کمتر از یک باشد، بر بهبود عملکرد دلالت دارد. در حالی که اگر بزرگتر از یک باشد به کاهش عملکرد در زمان اشاره مینماید. از طرف دیگر، اگر بر مبناي حداکثر سازي محصول، مقدار شاخص مالم کوئیست یا هر یک از اجزاي آن کمتر از واحد شود، به معناي بدتر شدن عملکرد بنگاه میباشد، در حالی که اگر مقدار شاخص مذکور بزرگتر از یک باشد، نشان دهندة بهبود عملکرد آن بنگاه خواهد بود.

در این مطالعه کسر خارج از براکت، تغییرات کارایی را در زمان های tوs اندازه گیری می نماید، یعنی تغییرات کارایی نشان دهنده نسبت کارایی در زمان t به کارایی در زمان s است. قسمت داخل براکت، تغییرات تکنولوژیکی را ندازه گیری می کند و برابر میانگین هندسی تغییرات تکنولوژی در دوره tوs است.

همانطور که ملاحظه شد به منظور اندازه گیری بهره وری کل لازم است توابع مسافت را اندازه گیری نمود. روش های زیادی برای اندازه گیری توابع مسافت وجود دارد و معروفترین آنها روش برنامه ریزی خطی می باشد. با داشتن داده های تلفیقی می توان از روش تحلیل فراگیر داده ها برای محاسبه بهره وری کل و اجزای آن استفاده نمود.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × چهار =