روش محاسبه کارایی و بهره وری با نرم افزار deap تقویت شده

تحليل پوششي داده‌ها (Data Envelopment Analysis)  برای محاسبه کارایی، یکی از روشهای محاسبه ، روش تحلیل پوششی  داده هاست. برای محاسبه آن از نرم افزار  deap   استفاده می شود . اما  ران کردن و  خروجی گرفتن آن به دلیل قدیمی بودن این برنا…