همکاری در طرح های پژوهشی

در انجام پروژه مهم ترین و اساسی ترین گام تهیه طرح جامع و کامل است. این کار برای بسیاری از پژوهشگران بسیار سخت است. تهیه طرح، جهت گیری پژوهشگر را مشخص میکند.  بدین صورت که بعد از مشخص شدن طرح، پژوهشگر در چهارچوب نوشته شده حرکت میکند.آنالیز مشاور با …